Ochrana a spracovanie osobných údajov

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Společnost Sinium, s.r.o. provádí zpracování vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Sinium, s.r.o. je provozovatelem internetového obchodu sinium.cz.  Sinium, s.r.o. je podnikatelská obchodní organizace, co znamená, že všechna shromážděná data slouží k podpoře podnikání a služeb společnosti Sinium s.r.o.

Podle nařízení GDPR jsou shromažďovány údaje o osobách, které jsou považovány za údaje pod ochranou GDPR.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Sinium, s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, Česká republika, identifikační číslo: 077 57 484, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

Sinium, s. r. o.
Mariánské náměstí 617/1, Komárov
617 00 Brno 
Česká republika

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží, poskytování služeb zákazníkům a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Účelem zpracování vašich osobních údajů je i informování zákazníků a potenciálních zákazníků o nových produktech a dalších zprávách informačního a marketingového charakteru.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

SBÍRKA DAT

Všechny shromážděné informace o jednotlivcích jsou shromážděny prostřednictvím objednávkového či kontaktního formuláře. Sinium, s.r.o. nepoužívá údaje o jednotlivcích z externích zdrojů.

DATOVÁ KOMBINACE A PROFILOVÁNÍ

Sinium, s.r.o. neposkytuje žádné osobní informace třetím stranám s výjimkou smluvních přepravních společností za účelem doručování produktů. Všechny shromážděné údaje slouží pouze jako kontaktní informace v rámci organizace. Společnost Sinium, s.r.o. využívá data pro marketingové a obchodní účely a kombinuje všechna data ve vlastním informačním systému a systému e-shopu. Jakýkoli jiný systém používá pouze fragmenty dat, a proto nejsou považovány za údaje v GDPR.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské a platební společnosti dopravci, se kterými spolupracujeme.
  2. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby podílející se na zpracování objednávek, dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu softwaru a ukládání dat a osoby zajišťující marketingové služby.
  3. Příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 
  4. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Každý má právo na vymazání osobních údajů. Stačí poslat e-mail na adresu obchod@sinium.cz s předmětem vymazání osobních údajů. V těle emailu uveďte své celé jméno a příjmení.
  4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.